Disclaimer & Privacy- en Cookiebeleid

Home

Deze website is eigendom van Construlux bv.

Contactgegevens
Construlux bvba
Zandstraat 105, 3580 Beringen
Construlux1@skynet.be
011 / 35 13 91
BTW BE 0867.635.108Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s,tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Construlux of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Construlux levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Construlux de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Construlux kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit hetgebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op bovenstaande contactgegevens.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Construlux geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkelewijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Construlux kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van degebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Construlux verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacybeleid
Je kan onze webshop bezoeken zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel als je via de webshop een e-mail naar ons stuurt of op onze webshop een bestelling plaatst, laat je je persoonlijke gegevens bij ons achter. Anders is het voor ons natuurlijk moeilijk om te antwoorden op je vraag of om je bestelling te leveren. In deze privacyverklaring leggen wij je uit wat wij met je persoonlijke gegevens doen. Heb je na het lezen hiervan nog vragen,dan kan je contact opnemen met Linda Baute op het e-mailadres: construlux1@skynet.be.

Construlux bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.Maatschappelijke zetel: Zandstraat 105, 3580 Beringen; ondernemingsnummer BE0867.635.108. Construlux verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid. Enkel Christophe De Gauquier en Linda Baute hebben toegang tot je persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben geen toegang tot je persoonsgegevens die je via onze webshop aan ons verstrekt.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Construlux bvba, Zandstraat 105, 3580 Beringen, Construlux1@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te verwijderen, te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij bezorgen je binnen 14 dagen een antwoord. Mocht je niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kan je een klacht indienen bij de privacycommissie via www.privacycommissie.be.

Tijdens je bezoek aan de webshop ontvangen wij enkel je persoonsgegevens als je ons een e-mail stuurt of als je een bestelling plaatst.

Als je via “Contact” op de webshop een e-mail naar ons stuurt, dan ontvangen wij je naam en je e-mailadres. Enkel Christophe De Gauquier en Linda Baute hebben toegang tot deze e-mail. Onze medewerkers hebben geen toegang tot deze e-mail. Wij zullen je e-mail beantwoorden, maar verder doen wij niets met je e-mailadres en met eventuele andere persoonsgegevens die je via de mail aan ons verstrekt hebt. Je gegevens worden niet opgenomen in een klantenbestand. Nadat wij je e-mail beantwoord hebben, wordt hij onmiddellijk verwijderd. Wij gebruiken je gegevens niet om door te verkopen of door te geven aan derden.

Als je via de webshop een bestelling bij ons plaatst, dan gebruiken wij je gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, dus om je bestelling te leveren en om de factuur te maken. Hiervoor hebben wij je naam en adres nodig. Wij vragen ook je e-mailadres zodat wij je een bevestigingsmail van je bestelling en je betaling kunnen sturen. We sturen je ook een e-mail als je pakket afgeleverd werd voor verzending. Je telefoonnummer gebruiken we in het geval we je moeten kunnen bereiken o.w.v. onduidelijkheden betreffende je bestelling.

Je kan een account aanmaken zodat je je gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.  In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Construlux heeft dus geen toegang tot uw paswoord. In je account kan je steeds zelf je gegevens wijzigen.

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Nadat je je bestelling geplaatst en betaald hebt, ontvangen wij van Shopify een e-mail met daarin je naam, de betaaldatum, het bedrag en een intern ordernummer. Na het ontvangen van deze e-mail gaan wij je bestelling klaarmaken en verzenden.

Wij gebruiken het emailadres om de Klant op de hoogte te brengen van promo's en acties. In die mails is telkens een uitschrijflink te vinden zodat de Klant deze mails niet meer ontvangt. Wij gebruiken de gegevens van de Klant niet om aan hem andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijs voor hetzelfde product. Wij gebruiken de gegevens niet om door te verkopen aan derden. Wij geven de gegevens ook niet door aan derden, tenzij om de bestelling te kunnen afwerken. 

Om je bestelling te leveren maken wij gebruik van de diensten van BPost en DPD. Om het vezendetiket aan te maken hebben wij een account op www.bpost.be en op www.DPD.com waarin wij je naam en adres bewaren in een adressenbestand. Zo moeten wij ook niet telkens je gegevens opnieuw ingeven. BPost en DPD mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Om aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, wordt de factuur met daarop je gegevens ook doorgegeven aan onze boekhouder Stuyts Accounting Services, Koningin Astridlaan 2/A, 8200 Brugge .

Wij gebruiken je gegevens niet om bij te houden wanneer en hoe lang je de webshop bezocht hebt en welke pagina’s je bezocht hebt. Wij gebruiken je gegevens niet voor analytische doeleinden; niet voor automatische besluitvorming;  noch om je advertenties te tonen. We gebruiken het emailadres van de Klant om hem op de hoogte te brengen van acties en promo's. 

De betrokken categorieën van persoonsgegevens worden bewaard tot maximum 14 dagen volgend op uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wij verwijzen verder naar onze Verkoopsvoorwaarden, te vinden in de footer van onze webshop.

 

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Daarnaast bestaan er ‘Third Party cookies’. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat de First party cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Construlux behoudt zich steeds het recht voor om deze Disclaimer & Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd in maart 2022.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.